Ansökan om skolskjuts för läsår 2023/2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rätten till kostnadsfri skolskjuts prövas utifrån elevens folkbokföringsadress och hänvisningsskola. Elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts till hänvisningsskolan om sådan behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Om eleven väljer att gå i en annan skola än hänvisningsskolan kan det finnas möjlighet att åka med skolskjutsen i mån av plats. Rätten till skolskjuts finns reglerad i skollagen kapitel 10.

Avståndskriterier
Reglerna som gäller färdvägens längd gäller för elever bosatta utanför tätortsområdet, och utgår från avståndet
mellan bostaden och skolan. Därefter bedöms avståndet mellan bostaden och påstigningsplatsen.

Fklass - åk 3
2 km bostad - skola
1 km bostad - påstigningsplats

Åk 4 – 5
3 km bostad - skola
2 km bostad - påstigningsplats

Åk 6 – 9
4 km bostad - skola
3 km bostad - påstigningsplats

Handläggningstid

Observera att ansökan om eller förändring av skolskjuts ska lämnas in minst tre veckor för skjuts önskas