Ansökan tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan och beslut – tillfälligt tillstånd slutet sällskap

Denna blankett används vid ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap. Tillfälligt tillstånd kan gälla enstaka tillfälle eller en enstaka tidsperiod. Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap kan beviljas för samma serveringsställe vid flera serveringstillfällen under max 4 månader.

Vad är ett slutet sällskap?

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening, ett företag eller en sammanslutning, ett intresse som går utöver den aktuella tillställningen. Arrangören ska veta i förväg vilka som ska delta, men enbart den vetskapen är inte tillräcklig för att skapa ett slutet sällskap. Det får inte vara en sammanslutning som tillkommit just för ett visst arrangemang där vem som helst eller en stor krets av människor kan delta. Serveringsstället får inte vara öppet för nya gäster under pågående tillställning.

Ett arrangemang som polisen bedömer vara en offentlig tillställning kan aldrig få ett serveringstillstånd för ett slutet sällskap. Även om polisen bedömer att det inte behövs tillstånd för offentlig tillställning kan kommunen bedöma att tillställningen är öppen för allmänheten.

Anvisningar till ansökningsblanketten

Sökande

Om sökanden är ett företag (bolag eller enskild firma) eller en förening - ange företagets/föreningens namn, kontaktuppgifter samt organisationsnummer

Om sökanden är en enskild person - ange namn, kontaktuppgifter och personnummer.

Aktiebolag/handelsbolag ska bifoga registerutdrag från Bolagsverket, inte äldre än tre månader.

Enskild firma ska bifoga bevis om F-skattesedel från Skatteverket.

Förening ska bifoga stadgar, senaste verksamhetsberättelse samt protokoll som utvisar styrelsens sammansättning (inklusive personnummer) och vem som är föreningens firmatecknare.

Enskild person ska på begäran kunna uppvisa godkänd legitimation. (Behövs inte vid e-ansökan.)

Serveringsställe

Ange namn och besöksadress till den plats där servering ska ske, t.ex. bygdegård, föreningslokal, samlingslokal, privat bostad.

Precisera var vid serveringsstället som servering ska ske. T.ex. ”samlingssal på bottenvåning” eller ”stora matsalen”.

Bifoga en ritning/planskiss över serveringsstället med serveringslokalen markerad (Behövs inte vid servering i privatbostad.).

Bifoga också kopia av avtal om markupplåtelse, hyresavtal eller nyttjanderättsavtal (Behövs inte vid servering i privatbostad.).

Brandskydd

Om serveringen ska ske i en bygdegård eller annan typ av samlingssal bör ansökan kompletteras med en beskrivning av hur brandskyddet är ordnat och innehålla uppgift om sökanden varit i kontakt med räddningstjänsten. Om dessa uppgifter saknas kan det bli nödvändigt för kommunen att ta in denna uppgift från räddningstjänsten, vilket fördröjer handläggningstiden.

Serveringens omfattning

Beskriv kort tillställningens art, t.ex. ”årsmöte med dans”, ”personalfest”. Bifoga program om det finns sådant.

Beskriv vilken mat som kommer att serveras eller bifoga meny.

Serveringsansvarig

Uppge namn och personnummer på den eller de som ska vara serveringsansvariga.

Kunskap

Bifoga kopia av gällande serveringstillstånd om sökanden har sådant.

Sökande som saknar serveringstillstånd som har gjort Folkhälsomyndighetens kunskapsprov ska bifoga kopia av bevis om kunskapsprov.

Vid e-ansökan: Sökande som saknar serveringstillstånd och som inte har gjort Folkhälsomyndighetens kunskapsprov kryssar i rutan ”Har inte gjort kunskapsprov/Saknar serveringstillstånd”.

Underskrift

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Vid e-ansökan lämnas digital underskrift.

Beslut

Beslut om tillfälligt serveringstillstånd fattas av kommunens alkoholhandläggare.

Om beslutet i något avseende avviker från ansökan kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Betalning av prövningsavgift

Faktura skickas till sökanden så snart ansökan registrerats. Fakturan ska betalas snarast. Inget beslut kommer att meddelas förrän avgiften är betald.

 

Hur beslut överklagas

Om du vill överklaga detta beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan ska ha inkommit till Älmhults kommun senast tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa till diarienummer eller paragrafer i protokollet. Ange vilken del av beslutet du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar varför du anser att beslutet är oriktigt, bifoga gärna handlingar eller annat som stöder din uppfattning. Överklagan ska även innehålla namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer och underskrift. Överklagan ska skickas till: Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult Om överklagan har inkommit i rätt tid skickas den vidare till förvaltningsdomstol för prövning såvida inte den som fattat beslutet finner stöd för att ändra det. Om något är oklart, Kontakta alkoholhandläggare

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa