Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan av lokal vid catering

Med catering menas servering av färdiglagad mat och alkoholdrycker på beställning av slutna sällskap. Serveringen kan ske i en lokal som hyrts för tillfället, i en privat lokal t.ex. på ett företag eller i hemmet.

Den som har stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap i samband med catering ska enligt 8 kap. 4 § alkohollagen anmäla till kommunen i vilken lokal servering ska ske. Om serveringen ska ske i en lokal som är avsedd för allmänheten måste den också vara lämplig från brandsäkerhetssynpunkt. Servering får inte ske förrän kommunen godkänt lokalen.

Anmälan görs på denna blankett. Om servering inte ska ske i en lokal utan utomhus, t.ex. i tält, måste ansökan göras om tillfälligt tillstånd för servering. Detta görs på en särskild blankett.

Cateringtillståndet gäller i den kommun som lämnat tillståndet. Ska servering ske i en annan kommun måste ansökan om serveringstillstånd göras i den kommunen.

Anmälningsblanketten, information

Serveringsställe

Lämna tydliga uppgifter om var servering ska ske. Ange också vilken eller vilka lokaler inom ett serveringsställe som ska utnyttjas. T.ex. ”Bygdegården i X-by, samlingssalen på bottevåningen”, ”Privatbostad: Andersson, Y-gatan 15, Älmhult”.

Serveringens omfattning

Beskriv tillställningens art, t.ex. ”60-årskalas”, ”Företagsjubileum”, ”Personalfest”. Ange antalet gäster som ska delta samt datum och tidpunkt för servering.

Lämna en blankett eller anmälan via e-tjänst för varje dag om servering ska ske olika dagar.

Brandsäkerhet

För att en lokal som är avsedd för allmänheten ska godkännas måste intyg om brandsäkerhet bifogas anmälan. Sådant intyg kan erhållas från räddningstjänsten eller brandkonsultföretag.

Om den lokal som ska användas inte är avsedd för allmänheten, t.ex. en privat bostad eller ett företags personalutrymme, är det inte nödvändigt att lämna uppgift om brandsäkerheten.

Om lokalen tidigare anmälts för servering och godkänts behöver inte brandsäkerhetsintyg lämnas. Ange datum för tidigare godkännande.

Om brandsäkerhetsintyg saknas och kommunen inte tidigare har godkänt lokalen fördröjs handläggningstiden eftersom det blir nödvändigt för kommunen att inhämta yttrande om brandsäkerheten från räddningstjänsten.

Beslut

Om kommunen inte godkänner lokalen i enlighet med anmälan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten.

 

Hur beslut överklagas

Om du vill överklaga detta beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan ska ha inkommit till Älmhults kommun senast tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa till diarienummer eller paragrafer i protokollet. Ange vilken del av beslutet du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar varför du anser att beslutet är oriktigt, bifoga gärna handlingar eller annat som stöder din uppfattning. Överklagan ska även innehålla namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer och underskrift. Överklagan ska skickas till: Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult Om överklagan har inkommit i rätt tid skickas den vidare till förvaltningsdomstol för prövning såvida inte den som fattat beslutet finner stöd för att ändra det. Om något är oklart, Kontakta alkoholhandläggare

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa