Anmälan om tillstånd för provsmakning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

Anmälan om provsmakning enligt 8 kap 6 § alkohollagen (2010:1622)

 

Läs mer om serveringstillstånd här

 

Hur beslut överklagas

Om du vill överklaga detta beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan ska ha inkommit till Älmhults kommun senast tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa till diarienummer eller paragrafer i protokollet. Ange vilken del av beslutet du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar varför du anser att beslutet är oriktigt, bifoga gärna handlingar eller annat som stöder din uppfattning. Överklagan ska även innehålla namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer och underskrift. Överklagan ska skickas till: Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult Om överklagan har inkommit i rätt tid skickas den vidare till förvaltningsdomstol för prövning såvida inte den som fattat beslutet finner stöd för att ändra det. Om något är oklart, Kontakta alkoholhandläggare

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa