Anmälan om ändring av serveringsansvarig personal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan – Serveringsansvarig personal

Tillståndshavaren kan enligt 8 kap. 18 § alkohollagen utse serveringsansvarig personal som ska utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Den som utses att vara serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Det är viktigt att tillståndshavaren håller förteckningen över serveringsansvariga aktuell och anmäler förändringar. Vid tillsyn av kommunen, polisen eller annan myndighet ska verksamheten kunna visa vem som är serveringsansvarig och att denne är anmäld till kommunen.

Det är inget som hindrar att flera personer anmäls som serveringsansvariga. Tillståndshavaren ska dock för var och en som anmäls bedöma att personen har rätt ålder och är lämplig med hänsyn till personliga egenskaper. Det förutsätts också att serveringsansvarig känner till alkohollagens regler för servering.

 

Hur beslut överklagas

Om du vill överklaga detta beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan ska ha inkommit till Älmhults kommun senast tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa till diarienummer eller paragrafer i protokollet. Ange vilken del av beslutet du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar varför du anser att beslutet är oriktigt, bifoga gärna handlingar eller annat som stöder din uppfattning. Överklagan ska även innehålla namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer och underskrift. Överklagan ska skickas till: Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult Om överklagan har inkommit i rätt tid skickas den vidare till förvaltningsdomstol för prövning såvida inte den som fattat beslutet finner stöd för att ändra det. Om något är oklart, Kontakta alkoholhandläggare

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa