Ansökan om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom

Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att ge biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del som behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar. Kommunens ansvar inträder bland annat vid tillfälliga utökningar av insatsen, till exempel när den ordinarie personliga assistenten är sjuk. Kommunen svarar då för den faktiska merkostnad som uppstår.

Det är den assistansberättigade som avgör om denne vill att kommunen ska gå in med en vikarie eller om kommunen ska betala ut ersättning för de faktiska sjuklönekostnader som uppstått vid den ordinarie assistentens sjukdom.

Ansökan och fullmakt

Den assistansberättigade måste ansöka om ersättning för merkostnader, enligt 9 § 2 LSS, hos kommunen. Använd gärna kommunens e-tjänst. Genom fullmakt kan den assistansberättigade uppdra åt någon annan, till exempel anställd hos assistansanordnaren att ansöka och få ersättning utbetald från kommunen. Ansökan ska göras för varje tillfälle den ordinarie personlige assisten­ten är sjuk. På den separata ansökan måste det framgå det fakturanummer och fakturadatum som är knutet till ansökan.

Faktura och underlag

Med fakturan ska följande handlingar bifogas. 

Du ska skicka med ett beräkningsunderlag av merkostnaderna i samband med ordinarie assistens sjukdom.

Beräkningsunderlaget ska innehålla:

 • Uppgift om storlek på den sjuke assistentens ordinarie lön, ob och jourersättning
 • Uppgift om karensavdrag och antal sjuklönetimmar som ska ersättas
 • Uppgift om storlek på semesterersättning i procent
 • Uppgift om storlek på sociala avgifter i procent
 • Uppgift om storlek på övriga avtalsbundna kostnader i procent
 • Uppgift om fördelning av kostnader mellan stat och kommun under covid-19

Förutom beräkningsunderlaget ska följande uppgifter lämnas:

 • Den sjuke assistentens tidsredovisning från Försäkringskassan som är styrkt av assistansberättigad/kunden
 • Den sjuke assistentens ordinarie schema
 • Vikariens tidsredovisning från Försäkringskassan som är styrkt av assistansberättigad/kunden
 • Redovisning för den sjuke assistentens sjukperiod och vilka vikarier som ersatt dennes ordinarie arbetspass
 • Läkarintyg om den sjuke assistentens sjukperiod överstiger 7 dagar
 • Försäkringskassans beslut om omfattning av statens ersättning för merkostnader av sjuklöner under covid-19
 • Uppgifter om aktuellt kollektivavtal, namngivet (inte skicka in hela kollektivavtalet)
 • Sammanställning på yrkat belopp som visar att faktisk merkostnad finns

Kommunen kan komma att begära ytterligare uppgifter om det behövs för att ärendet ska bli utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver

Beslut

Efter kontroll av faktura och underlag fattar handläggaren beslut.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation eller mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa