Ansökan om förhandsbesked

LÄS MER

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Information till dig som ska söka förhandsbesked

Ett förhandsbesked kan sökas för att få besked om en åtgärd som kräver bygglov är lämplig på aktuell plats (lokaliseringsprövning). I de flesta fall gäller det nybyggnation utanför detaljplanelagt område. Inom detaljplanelagt område kan de flesta åtgärder prövas direkt i en ansökan om bygglov.

Miljö- och byggnämnden kan i beslut om förhandsbesked bestämma villkor för att bygglov senare ska kunna beviljas.

Miljö- och byggförvaltningen tilltar vid lokaliseringsprövningen bland annat på möjligheten att anordna vatten och avlopp, fornlämningsområden och vägar.

Ett positivt förhandsbesked innebär att miljö- och byggnämnden kan bevilja bygglov för åtgärden. För att få bygglov ska ansökan om lov inlämnas inom två år från det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. Beslut om positivt eller negativt förhandsbesked tas av miljö- och byggnämnden.

Lagstiftning

Information om förhandsbesked finns att läsa i plan- och bygglagen, PBL, (2010:900).

Taxa

Beslut om förhandsbesked faktureras enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Även negativa förhandsbesked beviljas debiteras (givetvis kontaktas sökande före beslut om negativ förhandsbesked).
Klicka här för att komma till taxor och avgifter på almhult.se.

 

Mer information om förhandsbesked finns här. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa