Ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2023/2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inackorderingstillägg för elever folkbokförda i Älmhults kommun läsåret 2023/2024

Elever som studerar på annan ort, och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag, kan ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnader för boende på studieorten. Bidraget kan sökas om eleven studerar på kommunal eller regiondriven gymnasieskola.

Har du frågor ring 0476-552 28. 

Elever på friskolor, folkhögskolor och riksinternatskolor söker inackorderingstillägg hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden. 

Följande villkor gäller:

 • Studier på kommunal gymnasieskola sker på annan ort än hemorten (elevens folkbokföringsadress)
 • Eleven är folkbokförd i Älmhults kommun 
 • Eleven är förstahandsmottagen på utbildningen
 • Ha en restid mellan bostaden i Älmhults kommun (folkbokföringsadress) och skolan som uppgår till minst två timmar. 
 • Eleven kan inte resa mellan studieorten och hemmet varje dag med allmänna kommunikationsmedel, med avgång tidigast kl. 06:15
 • Den normala skoldagen överstiger 11 timmar, 3 dagar/vecka. Utgångspunkten för restidsberäkningen är skolans ramschema och inte elevens individuella schema.  
 • Erhåller eleven skolbiljett och/eller kontant reseersättning kan eleven inte samtidigt erhålla inackorderingstillägg. 
 • Inackorderingstillägg kan erbjudas fram till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år. 
 • Ansökan om inackorderingstillägg förnyas inför varje läsår. Bifoga kopia på antagningsbesked och hyreskontrakt eller intyg från personen som eleven är inackorderad hos. 

Belopp och utbetalning: 

Inackorderingstillägg skall utgå med 1/30 av gällande basbelopp, 1750 kr/ hel månad år 2023. Inackorderingstillägg beviljas vid ett normalt läsår för fyra månader på hösten och fem månader på våren. Ersättningen betalas ut via bankkonto månadsvis med början i slutet av september. Bidraget kan inte sökas retroaktivt för tidigare läsår. 

Ändrade förhållanden:

Om elev avbryter sina studier eller skriver sig på en annan folkbokföringsadress, är elev eller förälder skyldig att omedelbart meddela detta till kuratorn på Haganässkolan antingen per brev eller telefon,  0476-552 28. Eleven blir återbetalningsskyldig om felaktiga uppgifter lämnats.

Överklagan av beslut:

Överklagan handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö. Det ska ske skriftligen, inom tre veckor från den dag då eleven fått beslutet. Överklagan skickas till den myndighet som tagit beslutet, det vill säga rektor, Haganässkolan, Box 501, 343 23 Älmhult. I överklagan ska eleven ange namn, adress, telefonnummer, vilket beslut som överklagas samt de omständigheter överklagan bygger på.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation för signering
 • Sökande måste vara folkbokförd i Älmhults Kommun
 • Ansökan görs av vårdnadshavare eller myndig elev
 • Följande villkor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa