Intresseanmälan att bli familjehem eller jourhem

LÄS MER

Vem får bli familjehem?

Socialnämnden söker dig som har ett engagemang och vill hjälpa ett barn som av olika anledningar inte just nu kan bo med sina vårdnadshavare.

Du kan vara en släkting, vän eller utomstående.

Du ska leva under stabila förhållanden och ha en fungerande ekonomi.

Du ska kunna erbjuda barnet ett eget rum och en känslomässig tillgänglighet.

Det är viktigt att barnet får känna sig delaktig i er familj

Du ska vara beredd på att socialnämnden kommer inleda en utredning och där även inhämta registerutdrag från polisen, socialregistret, försäkringskassan och kronofogdemyndigheten på samtliga personer i hushållet som är 18 år eller äldre.

Som familjehem måste du ha regelbunden kontakt med barnets socialsekreterare som ansvarar för att barnet får sina behov tillgodosedda.

Som stöd har du din familjehemssekreterare som finns där för att ge dig råd och stöd i ditt uppdrag. Vid behov kan även extern handledning erbjudas.

Som familjehem är det viktigt att du samverkar till att underlätta för barnet och dess vårdnadshavare och andra viktiga personer i barnets liv att ha ett fungerande umgänge.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
social@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnd
social@almhult.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa