Ansökan om egensotning

LÄS MER

Ansökan om egensotning

Allmänt

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor t.o.m. SFS 2020:882 anger i 3 Kap 4§:

  • Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Den rengöring (sotning) som ska utföras syftar till att förebygga brand. Den enskilde har alltid det primära ansvaret för sitt eget brandskydd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll MSBFS 2014:6 innehåller bl.a.

  • Bestämmelser om vilka objekt som omfattas av rengöring (sotning) och allmäna råd till föreskrifterna.
  • Vid prövning av ansökan beaktar räddningstjänsten förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, den enskildes kunskap samt de generella förutsättningarna för uppgiften. Den som ska utföra sotningen bör själv visa att nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd finns.
  • Om en fastighetsägare ansöker om att låta någon annan utföra sotning på kommunens uppdrag, så bör denne ha genomgått yrkesutbildning för skorstensfejare och skaffat sig tillräcklig erfarenhet genom yrkesverksamhet inom området.
  • Medgivandet om egensotning kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.

Älmhults kommuns frister för rengöring (sotning) följer de angivna i allmänna råden till MSBFS 2014:6.

Villkor

Du som ansöker om egensotning ska:

  • Bifoga dokument som styrker den tilltänkte egensotarens kompetens att utföra sotning på ett betryggande sätt. På enskild fastighet krävs att fastighetsägare (som själv avser genomföra sotning) genomgått kurs i sotning t.ex. Svenska brandskyddsföreningens kurs eller har likvärdig kompetens på annat sätt.
  • Bifoga senaste protokollet från brandskyddskontrollen för din anläggning. (Observera att kontrollintervallet måste fortfarande vara giltigt vid ansökningstillfället)
  • Journalföra de genomförda sotningarna och journalen ska senare vara tillgänglig vid utförandet av brandskyddskontroll.
  • Egensotning medges ej i sammanhängande trähusbebyggelse, i fler-, rad- eller kedjehus eller i extremt tättbebyggd område om inte den sökande har kompetens minst motsvarande skorstensfejartekniker. Motivet är att i denna typ av miljöer bedöms risken för skada mot tredje man som allt för stor.
  • Ett beslut om godkänd egensotning är giltigt längst till och med 2025-01-01.

Läs mer här om räddningstjänstens uppdrag

Frågor om e-tjänsten

Timmey Falck, Räddningstjänsten
timmey.falck@almhult.se
0476-55350

Personuppgiftsansvarig

Timmey Falck
timmey.falck@almhult.se