Anmälan av föreståndare för brandfarlig vara

LÄS MER

Hämta hem och öppna upp blanketten till höger för att fylla i din ansökan. Den går att fylla i digitalt också!

 

Den som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig och brandreaktiv vara (enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor) ska utse minst en föreståndare för hanteringen. Föreståndare ska anmälas till tillsynsmyndigheten, i Älmhults kommun är detta räddningstjänsten.

Föreståndarens roll är central i den faktiska hanteringen av de tillståndspliktiga varorna. Denna har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Det är viktigt att verksamheten ser till att det finns förutsättningar att som föreståndare kunna utföra de skyldigheter som vilar på föreståndaren. Förutsättningar som alltid behöver säkerställas är

  • Tillräcklig delegation i organisationen
  • Möjligheter att följa hanteringen av brandfarlig/brandreaktiv vara
  • Möjligheter att kunna hålla sig uppdaterad om lagstiftning och tillämpliga föreskrifter
  • Möjligheter att upprätthålla tillräcklig kompetens

Du kan hitta mer information på Älmhults kommuns hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Klara Albertsson
klara.albertsson@almhult.se
0476-642683

Personuppgiftsansvarig

Teknisk nämnd
tekniska@almhult.se