Ansökan om tillstånd för explosiv vara

LÄS MER

Hämta hem och öppna upp blanketten till höger för att fylla i din ansökan. Den går att fylla i digitalt också!

 

Hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktigt enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. I Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1) anges vilken hantering som undantas från tillståndsplikten.

I denna e-tjänst kan du ansöka om tillstånd för användning, förvaring, handel och överföring (inom Sverige) av explosiva varor, förutsatt att verksamheten bedrivs inom Älmhults kommun. Tillstånd till övrig hantering av explosiva varor såsom tillverkning, bearbetning, destruktion, export, import och gränsöverskridande överföring (från EES-land) av explosiva varor samt viss hantering inom Försvarsmakten utfärdas av MSB.

Med explosiva varor avses explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. I MSB:s föreskrifter MSBFS 2010:4 anges närmare vad som avses med detta. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Du kan hitta mer information på Älmhults kommuns hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Klara Albertsson
klara.albertsson@almhult.se
0476-642683

Personuppgiftsansvarig

Teknisk nämnd
tekniska@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Läsa igenom blanketten noga!