Anmälan om ändring av serveringstillstånd

LÄS MER

Tillståndshavare är enligt 9 kap. 11 § alkoholagen skyldig att anmäla förändringar i verksamheten till kommunen. Vissa av dessa förändringar kräver en ny ansökan och tillståndsprövning. I vissa fall krävs ingen ny ansökan men det kan bli aktuellt att nya personer som har inflytande över verksamheten måste visa att man har tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Anmälningar ska göras i förväg.

 • Om verksamheten läggs ner. Använd istället blanketten”Upphörande –anmälan om upphörande av tillstånd”.
 • Om det sker avbrott i verksamheten. Använd denna blankett.·Förändringar i verksamhetens omfattningeller inriktning.
  • Förändringar i verksamhetens inriktning, t.ex. från restaurang och pub till restaurang/puboch nattklubb. Använd denna blankett.
  • Ombyggnad av lokalerna utanutökning av serveringsytan. Använd denna blankett.
  • Minskad serveringstid eller serveringsperiod. Använd denna blankett.oMinskning av serveringsytan. Använd denna blankett.
  • Utökad serveringstid eller serveringsperiod. Kräver ny tillstånds-prövning. Använd blanketten ”Ansökan –stadigvarande servering”.
  • Utökning av serveringsytan, ävenvidutökning med uteservering. Kräver ny tillståndsprövning. Använd blanketten ”Ansökan –stadigvarande servering”.
  • Utökning av alkoholdrycker. Om förändringen gäller utökning till en dryck som inte ingår i tillståndet måste ny ansökan göras. Använd blanketten ”Ansökan –stadigvarande servering”.
 • Förändringar i ägarförhållandena.
  • Byte av personer i styrelse för aktiebolag. Använd denna blankett.
  • Byte av personer i styrelse för förening. Använd denna blankett.
  • Om förändringen av ägarförhållanden innebär att bolaget erhåller ett nytt organisationsnummer, t.ex. vid övergång från enskild firma till ett aktiebolag, krävs ett nytt tillstånd och en ny tillståndsprövning. Använd blanketten ”Ansökan –stadigvarande servering”. Använd annars denna blankett för ändring. Den tillståndshavare som i och med ägarbytet avslutar sin verksamhet ska anmäla det på blanketten ”Upphörande –Anmälan om upphörande av tillstånd”.
 • Andra förändringar som har betydelse för tillsynen.
  • Byte av namn på serveringsstället. Använd denna blankett.
  • Tillståndshavaren byter namn eller adress, telefonnummer. Använd denna blankett.
 • Ändring av serveringsansvariga. Använd istället blanketten”Serverings-ansvariga –Anmälan av serveringsansvarig personal”.
 • Skulle tillståndshavaren avlida eller få förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och dödsboet eller förvaltaren önskar fortsätta rörelsen ska anmälan göras till kommunen inom två månader. Kontakta i så fall kommunens alkoholhandläggare om formernaför anmälan. Om ingen anmälan görs upphör tillståndet att gälla.

Underskrift

Ansökan och anmälan ska undertecknas av behörig firmatecknare

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Behörig firmatecknare e-legitimation
 • Behörig firmatecknare personnumer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa