Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd

LÄS MER

Ansökan – stadigvarande servering till allmänheten eller slutet sällskap, tillfällig servering till allmänheten

Blanketten används vid följande ansökningar:

 • Stadigvarande servering till allmänheten
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap
 • Tillfällig servering till allmänheten

För att vara ett slutet sällskap ska det röra sig om medlemmar i en förening, ett företag, en klubb, en personalgrupp eller liknande. Det ska finnas ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna utöver själva arrangemanget. Deltagarna ska vara kända före det aktuella arrangemanget, men det är inte tillräckligt att deltagarna anmäler sig i förväg. En tillställning som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen kan inte vara ett slutet sällskap.

Tillfälliga tillstånd kan gälla enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet.

Ansökningsblanketten, information

Sökande

Om sökanden är ett företag eller en förening, ange företagets/föreningens namn, kontaktuppgifter samt organisationsnummer. Om sökanden är en enskild person/enskild firma ange namn, kontaktuppgifter och personnummer.

Aktiebolag och handelsbolag ska bifoga registerutdrag från Bolagsverket, inte äldre än tre månader. Enskild firma ska bifoga registrering från Skatteverket. Förening ska bifoga gällande stadgar, senaste verksamhetsberättelse samt protokoll som utvisar styrelsens sammansättning och vem som är föreningens firmatecknare. Enskild person ska på begäran kunna uppvisa godkänd legitimation.

Serveringsställe

Med serveringsställe avses alla lokaler och utrymmen som används i en serveringsrörelse. Ange adress samt namn på restaurang/rörelse. Om ansökan avser stadigvarande cateringtillstånd för slutet sällskap ska adressen till tillredningsstället/köket anges.

Serveringens omfattning/serveringsyta

Bifoga ritning där det utrymme inom serveringsstället är markerat där servering av alkoholdrycker kommer att ske, dvs. matsal, klubbrum, bar, lounge etc.

Om det är aktuellt med uteservering kom ihåg att bifoga ritning även över detta utrymme.

Observera att så kallade breezers och liknande alkoholdrycker är spritdrycker i alkohollagens mening.

Observera att enligt kommunens riktlinjer för serveringstillstånd beviljas tillfälligt tillstånd för servering av spritdrycker endast undantagsvis, t.ex. vid julbord.

Serveringstider

Om din ansökan gäller servering under s.k. normaltid; 11.00 – 01.00, behöver du inte fylla i några tider.

Bilagor till ansökan

Förtydliganden beträffande vissa punkter.

 • ”Anmälan framställning snaps”: Ska lämnas om ansökan också gäller att sökanden planerar att krydda brännvin för snaps. Det finns en särskild blankett som ska användas, Kryddning – Anmälan om kryddning av snaps.
 • ”Brandsäkerhet”: Avser beskrivning av hur brandsäkerheten är ordnad. Beskrivningen kan vara ett utlåtande från räddningstjänsten eller brandskyddskonsult.
 • ”Finansieringsplan”: Det framgår av blanketten ”Bilaga – Ansökan” vilka uppgifter som ska lämnas och styrkas.
 • ”Firmateckning”: Om sökandet är ett aktiebolag framgår det av registeringsbeviset från Bolagsverket vem som är firmatecknare. Registreringsbeviset ska bifogas. Föreningar måste bifoga protokoll eller protokollsutdrag som visar vem som tecknar firman.
 • ”Kopia av kvitto på inbetald prövningsavgift”: Kommunen skickar faktura till sökanden så snart ansökan registrerats. Inget beslut kommer att meddelas förrän avgiften är betald.
 • ”Meny”: Vid tillfällig servering till allmänheten kan beskrivningen istället lämnas under ”Övriga upplysningar” på ansökningsblankettens sid 3. Exempel: ”Firande av folknykterhetens dag. Tält med servering av öl, vin och alkoholfria drycker. Mat: se bifogad meny. 80 sittplatser samt 2016-07-06 20 platser för stående gäster. Underhållning av lokal trubadur kl. 19.30-20.30 samt 23-24. Ordningsvakt på plats från kl. 19.00.”
 • ”Registreringsbevis”: Se notering i inledningen under ”Sökande”.
 • ”Serveringsansvariga personer”: Använd gärna den särskilda blanketten ”Serveringsansvariga – Anmälan av serveringsansvarig personal”.
 • ”Uppskattad försäljning av alkoholdrycker”: Det framgår av blanketten ”Bilaga – Ansökan” vilka uppgifter som ska lämnas och styrkas. Uppgiften behöver inte lämnas vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd.
 • ”Verksamhetens inriktning”: Se ovan under ”Meny”.
 • ”Ägarförhållanden”: Det framgår av blanketten ”Bilaga – Ansökan” vilka uppgifter som ska lämnas och styrkas.

Underskrift

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se