Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
Tillståndet är ett undantag från gällande parkeringsregler för personer med väsentliga gångsvårigheter. Parkeringstillståndet gäller i hela landet samt i de flesta europeiska länder. Tillstånd utfärdas inte för kortvarigare rörelsehinder (mindre än 6 månader).


Vem kan erhålla parkeringstillstånd?

  • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan en parkeringsplats och de vanligaste målpunkterna. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand grundas på förmågan att förflytta dig till fots med eventuella hjälpmedel.
  • För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Det krävs då att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Att passageraren är rullstolsburen utgör således inte automatiskt skäl att få ett parkeringstillstånd.
  • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
  • Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande från en läkare.

Du kan inte få parkeringstillstånd om:

  • Du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
  • Du har nedsatt syn, men inte har något rörelsehinder.
  • Du har tarm- och magproblem som medför akut behov av toalett.
  • Du har svårigheter att ta dig i och ur bilen.
  • Du har svårigheter att bära.
  • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

 

Läs mer här om parkeringstillstånd för rörelsehindrade