Ansökan om strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom 100 meter från sjöar och vattendrag gäller strandskyddsbestämmelser. Om du ska bygga i ett sådant område måste du söka strandskyddsdispens. Kring sjön Möckeln är strandskyddet 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att:

  • Uppföra ny byggnad
  • ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än tidigare
  • utföra grävnings- och andra förberedelsearbeten för bebyggelse
  • utföra anläggning eller anordning om det åtgärden hindrar eller avhåller allmänheten från ett område där den annars skulle färdas fritt
  • vidta åtgärder som försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Endast om det finns särskilda skäl kan undantag från strandskyddsbestämmelserna medges.

Undantag

Strandskyddsbestämmelserna omfattar alla avhållande åtgärder och nybyggnation med undantag för sådana byggnader, anläggningar eller anordningar som utgör komplement till befintlig bebyggelse på en med bostadshus bebyggd tomtplats om det finns en tidigare strandskyddsdispens på fastigheten där tomtplatsen nämns i beslutet.

Tänk på att även om det du tänker bygga inte kräver bygglov, marklov eller anmälan kan det krävas strandskyddsdispens. Ett exempel är om du vill sätta upp en friggebod nära vattnet. Då måste du i de flesta fall söka strandskyddsdispens. Tänk även på att mindre vattendrag i skogen och grävda dammar kan kräva strandskyddsdispens.

Avgift

Övrigt

Växt och djurlivet
En dispensprövning ska också alltid omfatta den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas.

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet
Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas beslutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om att överpröva beslutet. Besked om att så ska ske ska lämnas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte grannar) om avgörande har gått denne emot. Även vissa ideella föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 § miljöbalken, t.ex. Naturskyddsföreningen, Friuftsfrämjandet.

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln
Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddet är undantagna förbunden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webbplats, där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext. www.naturvardsverket.se, sök Strandskydd.

Läs mer här om strandskydd.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnd
mob@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa