Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Blankett för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål  enligt miljöbalken.  


Användning av avfall för anläggningsändamål innebär att avfall ersätter traditionella konstruktionsmaterial i en konstruktion. För att definieras som ett anläggningsändamål krävs att konstruktionen fyller en funktion. Det kan handla om t.ex. en väg, bullervall eller parkeringsplats.
Bilagor (skickas in tillsammans med denna blankett):
- Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder dit uppläggning planeras, anläggningens placering
- Eventuella analysprotokoll

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se