Anmälan om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet (servisanmälan)

LÄS MER

För att du ska få ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp eller göra en förändring av din nuvarande VA-anslutning måste du anmäla detta till VA-avdelningen. Innan anslutning får ske ska anläggningsavgiften vara betald. 

Hur anmäler jag VA-anslutning? 

I första hand görs anmälan via vår e-tjänst. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta kommunens servicecenter för att få en blankett skickad till dig. Till anmälan ska det bifogas en ritning över din fastighet och ledningarna som ska anläggas inom tomten. Du behöver även ange i vilket utrymme vattenmätaren ska placeras. 
Om du väljer e-tjänsten hittar du din anmälan under ”Mina sidor” när du sparat eller färdigställt din anmälan. 

Anmälan och anläggningsavgift – så går det till

Vid tomtköp av kommunen i nybyggda områden: 

  1. Anmälan om VA-anslutning ska göras även om tomten köps direkt av kommunen. Oftast är VA-ledningarna redan framdragna till fastigheten, men det kan finnas undantag, framför allt för större tomter som är anpassade för flerbostadshus. Om ledningarna inte är utbyggd kan det ta upp till 12 veckor innan ledningarna är på plats, från att en komplett anmälan har lämnats in. Detsamma gäller om du vill ansöka om flytt av anslutningen.
  2.  Anläggningsavgiften betalas i samband med slutlikviden av tomtköpet. I samband med detta lämnas ett så kallat ”meddelande om förbindelsepunkt” som är en ritning över anslutningspunkten. Detta dokument är en viktig handling enligt vattentjänstlagen och ska sparas.
  3. Anläggningsavgiften ska vara betald (och VA-anslutningen anmäld och godkänd) innan anslutning får ske. 

I befintliga äldre områden: 

  1. Anmäl i god tid! Det kan ta upp till 12 veckor innan ledningarna som du ska ansluta till är på plats. En sen anmälan kan därför leda till att bygget försenas. Om du påbörjar ditt bygge innan ledningarna är lagda kan du dessutom behöva pumpa ditt avloppsvatten, om huset ligger för lågt i förhållande till ledningarna. 
  2. När ledningarna är utbyggda får du information om detta, samt var du ska ansluta dina ledningar - du får ett så kallat ”meddelande om förbindelsepunkt”. Detta dokument är en viktig handling enligt vattentjänstlagen och ska sparas.
  3. Anläggningsavgiften faktureras och ska vara betald (och VA-anslutning anmäld och godkänd) innan anslutning får ske. 

För verksamhetslokaler

Om du ska bygga verksamhetslokal krävs att du till anmälan bifogar VVS-ritning och sammanställning över antalet och typ av tappställen, tillsammans med en uträkning av det sannolika flödet. Detta för att vi ska kunna bedöma vilken storlek på vattenmätare som krävs. 

Besiktning vid anslutning eller byggvatten

Vanligtvis behövs vatten i samband med byggnationen, innan vattenmätaren har satts upp. Detta kallas för byggvatten. Även vid tillfälligt byggvatten måste du installera en backventil.
När det är dags att ansluta dina ledningar permanent och/eller för byggvatten ska vi besiktiga inkopplingen och sätta på vattnet. Du får därför inte fylla igen schakten förrän vi har varit på plats. Det är bara vår personal som får öppna eller stänga ventilen i gatan. 
Hör av dig till kommunens servicecenter ungefär en vecka i förväg för att boka en tid med våra rörnätstekniker. För byggvatten tillkommer en avgift enligt VA-taxan. 

Uppsättning av vattenmätare

Innan slutbesked ges för bygglovet har kommunens miljö- och byggförvaltning ett slutsamråd med dig. Innan slutsamrådet behöver du eller din byggledare kontakta VA-avdelningen för beställning av vattenmätare. Vattenmätaren ägs av oss, men du som fastighetsägare ansvarar för att det finns ett godkänt utrymme där den kan sättas upp och hållas skyddad från kyla och andra skador. Utrymmet ska tåla spill och läckage samt vara lättåtkomligt för kontroll och uppsättning/byte av vattenmätaren.  
Som fastighetsägare ansvarar du även för att det finns en backventil, som förhindrar att ditt vatten kan åka tillbaka in i kommunens ledningar vid eventuellt tryckfall på ledningsnätet. 
Hör av dig till kommunens servicecenter i god tid för att boka en tid för mätaruppsättning och påsläpp av vatten. Ventilen i gatan får inte öppnas eller stängas av någon annan än vår personal. 

Vattenmätarbrunn (gäller ej enbostadshus)

På större fastigheter kan det behövas att vattenmätaren placeras i en brunn eller teknikhus i närheten av förbindelsepunkten (anslutningen i gatan). Detta krävs framför allt om avståndet mellan förbindelsepunkten och vattenmätaren annars skulle bli längre än 50 m. Kontakta VA-avdelningen för mer information. 
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Den som fyller i anmälan ska vara fastighetsägare eller inneha fullmakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa