Ansökan om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En detaljplan bestämmer hur marken inom ett visst område får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där. Detaljplaner görs framförallt vid större förändringar av ett områdes markanvändning, och syftar främst till att pröva om marken är lämplig för bebyggelse. När en detaljplan tas fram  vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra.

Information

Tänk på att den som skriver under med e-legitimation blir betalningsansvarig (bekostar planbesked och planavgiften). Om det är annan än den sökande ska det styrkas.

Upplysningar

Vad händer när ansökan inkommit till kommunen?

När ansökan om planbesked kommer till planeringsenheten diarieförs den som inkommen handling hos kommunstyrelsen. Kommunen skickar en bekräftelse med diarienummer och uppgifter till en kontaktperson.

Inom fyra månader fattar kommunstyrelsen beslut, ett så kallat planbesked. Ett positivt planbesked innebär att en planprocess inleds. Det innebär ingen garanti att detaljplanen antas eller vinner lagakraft. I samband med planbeskedet får du också en preliminär tidplan och kostnad som beror på planens omfattning och komplexitet. Ett negativt planbesked innebär att kommunen inte påbörjar en planprocess. Det ska framgå av beslutet om skälen till att inte påbörja ett planarbete, det vill säga ett negativt planbesked. Beslutet kan inte överklagas.

Kostnader

För handläggningen av ett planbesked tar kommunen ut en avgift. Avgiften är mellan 7 000 kr och 20 000 kr inklusive moms beroende på planens omfattning och komplexitet. För arbetet med att ta fram en detaljplan tas en planavgift ut. Det kan bli aktuellt att ta fram olika utredningar som en del i planarbetet. Det kan handla om bullerutredning, geoteknik och arkeologi. Dessa utredningar bekostas av den sökande och tillkommer utöver planavgiften. Planavgiften debiteras vid två tillfällen, dels i samband med samrådet, dels i samband med antagandet. I vissa undantagsfall tas planavgiften ut i samband med bygglovet. Detta framgår av planavtalet. Kostnadsansvaret regleras i 12 kap 9 § plan- och bygglagen och i kommunfullmäktiges taxa.

Planavtal

Efter att kommunen beslutat om ett positivt planbesked, det vill säga att påbörja arbetet med en detaljplan, tecknas ett planavtal mellan den sökande och kommunen. Planavtalet reglerar ansvar- och kostnadsfrågor mellan den sökande och kommunen för att ta fram detaljplanen.

Information om personuppgiftsbehandling

För att kunna behandla din ansökan/anmälan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt register och även begära rättelse av dessa. För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen.

Läs mer här om detaljplanering och planbesked

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa