Ansökan om planbesked

LÄS MER

Här kan du ansöka om planbesked.

En detaljplan bestämmer hur marken inom ett visst område får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där. Detaljplaner görs framförallt vid större förändringar av ett områdes markanvändning, och syftar främst till att pröva om marken är lämplig för bebyggelse. Vid framtagandet av en detaljplan vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra.

 

Läs mer här om detaljplanering och planbesked

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@almhult.se
0476-550 00
www.almhult.se