Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara

LÄS MER

Hämta hem och öppna upp blanketten till höger för att fylla i din ansökan. Blanketten går att fylla i digitalt också!

 

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor är tillståndspliktig enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. I Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrift om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3) anges vilken hantering som undantas från tillståndsplikten.

Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och liknande. Man kan alltså utgå från att om man har med brandfarlig vara att göra så innebär det en hantering som kan vara tillståndspliktig.

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas.

Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit.

Brandreaktiva varor är ämnen, blandningar och föremål som anges i särskilda föreskrifter som meddelats av MSB . Dessa är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm. Undantag från tillståndsplikt anges i respektive föreskrifter.

Du kan hitta mer information på Älmhults kommuns hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Klara Albertsson
klara.albertsson@almhult.se
0476-642683

Personuppgiftsansvarig

Teknisk nämnd
tekniska@almhult.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Läsa igenom blanketten noga!