Ansökan om inackorderingstillägg

LÄS MER

Inackorderingstillägg för elever bosatta i Älmhults kommun läsåret 2019/2020

Inackorderingstillägg avser elever i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år. Det är elevens hemkommun som har ansvaret för att ge ett ekonomiskt stöd till elever som behöver inackordering. Inackorderingstillägg kan beviljas om den skolort, där man skall studera ligger på sådant avstånd att man inte lämpligen kan resa varje dag. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för boende och resor till och från hemmet. Ansökan om inackorderingstillägg måste göras inför varje läsår. Elever på folkhögskolor, friskolor och riksinternatskolor söker inackorderingstillägg hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg skall utgå i de fall dagliga resor inte kan ske till och från skolan med allmänna kommunikationsmedel med avgång tidigast kl. 06:15, såvida inte speciella skäl föreligger, och att den normala skoldagen överstiger elva timmar, 3 dagar/vecka. Utgångspunkten för restidsberäkningen är skolans ramschema och inte elevens individuella schema. I inackorderingstillägget ingår bidrag för hemresor vid helger. Inackorderingstillägg skall utgå med 1/30 av gällande basbelopp, 1550 kr/ hel månad. Inackorderingstillägg beviljas vid ett normalt läsår för 4 mån på hösten och 5 mån på våren. Ersättningen betalas ut månadsvis med början i slutet av september.

Ändrade förhållanden

Om elev av någon anledning avbryter studierna, familjen eller eleven flyttar till annan kommun, dvs. skriver sig där, är elev eller förälder skyldig att meddela detta till gymnasieskolan i Älmhult antingen per brev eller telefon, tfn 0476-552 28.

Observera att...

  • Erhåller man terminsbiljett och/eller resetillägg kan man inte samtidigt erhålla inackorderingstillägg.
  • Bifoga kopia på hyreskontrakt eller intyg från den du är inackorderad hos.
  • Utbetalningen sker via bankkonto.
  • Bidraget kan inte sökas retroaktivt för tidigare läsår.

Frågor besvaras av skolans administration tfn 0476-552 28.

Ansökan lämnas eller skickas till Haganässkolan, Box 501, 343 23 Älmhult.

Frågor om e-tjänsten

Kommunens växel
info@almhult.se
0476-55000