Ansökan om skolkort för buss och tåg, kontant reseersättning samt inackorderingstillägg läsåret 2020/2021.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolkort för buss och tåg

Elever i gymnasieskolan kan erbjudas resor till och från skolan i form av:

1. Eleven åker med ordinarie skolskjutstransport för grundskolan (ej skolkort)

2. Eleven får ett skolkort

Följande villkor ska vara uppfyllda för att du ska ha rätt att ansöka om skolkort för buss och tåg:  

 • Färdväg mellan hem (elevens folkbokföringsadress) och skola är minst 6 km. 
 • Eleven erhåller inte inackorderingstillägg 
 • Skolkort erbjuds fram till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år
 • Ansökan om skolkort för buss och tåg förnyas inför varje läsår.

Information till dig som går på Haganässkolan eller snart ska börja:

Ändrade förhållanden:

Om elev avbryter sina studier eller skriver sig på en annan folkbokföringsadress, är elev eller förälder skyldig att omedelbart meddela detta till ekonomihandläggaren på Haganässkolan antingen per brev eller telefon, tfn 0476-552 24. Elev blir ersättningsskyldig om felaktiga uppgifter lämnats.

Kontant reseersättning

Ersättningen gäller för elever som läser på gymnasieskola och är folkbokförd i Älmhults kommun. Kontant reseersättning kan sökas fram till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Följande villkor gäller:

 • Skolkort kan inte användas. Undantag finns, se nedan.
 • Färdvägen enkel resa uppgår till minst 6 kilometer
 • Besvärlig resväg eller orimligt långa väntetider, mer än 3 timmar per dag
 • Minst 6 kilometer till närmaste hållplats eller motsvarande, reseersättning på 200 kronor per månad kan då beviljas i kombination med skolkort
 • Eleven erhåller inte inackorderingstillägg
 • Ansökan om kontant reseersättning förnyas inför varje läsår.

Ändrade förhållanden:

Om elev avbryter sina studier eller skriver sig på en annan folkbokföringsadress, är elev eller förälder skyldig att omedelbart meddela detta till ekonomihandläggaren på Haganässkolan antingen per brev eller telefon, tfn 0476-552 24. Elev blir återbetalningsskyldig om felaktiga uppgifter lämnats.

Inackorderingstillägg för elever folkbokförda i Älmhults kommun läsåret 2020/2021 

Elever som studerar på annan ort, och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag, kan ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnader för boende på studieorten. Bidraget kan sökas om eleven studerar på kommunal eller landstings/regiondriven gymnasieskola.

Frågor besvaras av skolans administration tfn 0476-552 28. 

Elever på friskolor, folkhögskolor och riksinternatskolor söker inackorderingstillägg hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden. 

Följande villkor gäller:

 • Studier på kommunal gymnasieskola sker på annan ort än hemorten (elevens folkbokföringsadress)
 • Eleven är folkbokförd i Älmhults kommun 
 • Eleven är förstahandsmottagen på utbildningen
 • Eleven kan inte resa mellan studieorten och hemmet varje dag med allmänna kommunikationsmedel, med avgång tidigast kl. 06:15
 • Den normala skoldagen överstiger 11 timmar, 3 dagar/vecka. Utgångspunkten för restidsberäkningen är skolans ramschema och inte elevens individuella schema.  
 • Erhåller eleven skolkort och/eller resetillägg kan den inte samtidigt erhålla inackorderingstillägg. 
 • Inackorderingstillägg kan erbjudas fram till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år. 
 • Ansökan om inackorderingstillägg förnyas inför varje läsår. Bifoga kopia på antagningsbesked och hyreskontrakt eller intyg från den eleven är inackorderad hos. 

Belopp och utbetalning: 

Inackorderingstillägg skall utgå med 1/30 av gällande basbelopp, 1580 kr/ hel månad år 2020-2021. Inackorderingstillägg beviljas vid ett normalt läsår för fyra månader på hösten och fem månader på våren. Ersättningen betalas ut via bankkonto månadsvis med början i slutet av september. Bidraget kan inte sökas retroaktivt för tidigare läsår. 

Ändrade förhållanden:

Om elev avbryter sina studier eller skriver sig på en annan folkbokföringsadress, är elev eller förälder skyldig att omedelbart meddela detta till kuratorn på Haganässkolan antingen per brev eller telefon, tfn 0476-552 28. Elev blir återbetalningsskyldig om felaktiga uppgifter lämnats.

Överklagan av beslut:

Överklagan handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö. Det ska ske skriftligen, inom tre veckor från den dag då eleven delgivits beslutet. Den skickas till den myndighet som tagit beslutet, dvs. Rektor, Haganässkolan, Box 501, 343 23 Älmhult. I överklagan ska eleven ange namn, adress, telefonnummer, vilket beslut som överklagas samt de omständigheter överklagan bygger på.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation för signering
 • Ansökan görs av vårdnadshavare eller myndig elev
 • Följande villkor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa